Επαναπροκήρυξη ΔΣ ΕΔΕΥ ΑΕ (Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων)

Επαναπροκήρυξη Δ Σ ΕΔΕΥ ΑΕ - Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π. [Αθήνα,   21.2.2013].

ΘΕΜΑ : 

Συµπληρωµατική Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ ΑΕ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆. 63/2005 “Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ Α΄98).

2. Το Π∆. 381/1989 “Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α΄16) όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το Π∆. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α΄19) όπως ισχύει, το Π∆. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε “Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας” µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας– Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής” (ΦΕΚ Β΄213) και το Π∆. 189/2009 “Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων” (ΦΕΚ Α΄221) όπως τροποποιήθηκε από το Π∆. 24/2010

“Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π∆ 189/2009” (ΦΕΚ Α΄ 56).

3. Την 2876/7-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β’ 2234).

4. Το Π∆. 86/2012 “∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ Α΄ 141).

5. Το Ν. 2289/2005 “Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 27).

6. Το Ν.4001/2011 “Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις” (ΦΕΚ Α΄ 179) και ειδικότερα τα άρθρα 145 έως και 164 αυτού.

7. Το Π.∆. 14/2012 “Σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

«Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε∆ΕΥ Α.Ε.) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management S.A. (H.H.R.M S.A) – Κατάρτιση καταστατικού αυτής” (ΦΕΚ Α΄ 21).

8. Την υπ’ αριθ. ∆13/Β/Φ9.5.15/3557/14-2-2012 απόφαση “Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ ΑΕ)” που δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες Καθηµερινή, Ναυτεµπορική, Εξπρές και Νέα την 17η Φεβρουαρίου 2012, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. ∆13/Β/Φ9.5.15/6207/16-3-2012 και ∆13/Β/Φ9.5.15/8127/9-4-2012 όµοιες αποφάσεις ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων.

9. Την ανάγκη επίσπευσης του διορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ΑΕ, όπως προβλέπεται µε το Ν. 4001/2011, λόγω της ωρίµασης των θαλάσσιων ερευνών και των διαδικασιών παραχώρησης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος (∆υτικά)», «Κατάκολο» και την χερσαία περιοχή «Ιωάννινα».

10. Την ανάγκη διεύρυνσης του αριθµού των ενδιαφεροµένων υποψηφίων για την πλήρωση των προκηρυσσόµενων θέσεων λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της έρευνας και διαχείρισης υδρογονανθράκων, καθώς και την πάροδο µακρού χρόνου από την καταληκτική ηµεροµηνία της παρ.8 της παρούσας.

Αποφασίζουµε

Προκηρύσσουµε την πλήρωση επτά (7) θέσεων – µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ ΑΕ) , ως εξής :

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα :

Να διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική-διοικητική τους ικανότητα και να διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον ενεργειακό τοµέα και κατά προτίµηση στον τοµέα της έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 146 του ν.4001/2011.

2. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα µέλη επιλέγονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και εξ αυτών, µε πράξη του Υ.Σ. διορίζονται ο Πρόεδρος, στον οποίο µπορεί να ανατίθενται και τα καθήκοντα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ο Αντιπρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Τα λοιπά τέσσερα (4) µέλη ή, εφόσον έχουν ανατεθεί στον Πρόεδρο καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, πέντε µέλη του ∆.Σ διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

3. Η θητεία όλων των µελών είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά.

4. Κατά τα λοιπά η υπηρεσιακή κατάσταση των µελών του ∆.Σ. της Ε∆ΕΥ Α.Ε.Ε διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 148, παρ.2-10 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α).

5. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να διορισθούν στις ανωτέρω θέσεις υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόµενες από βιογραφικό σηµείωµα, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα) εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσης. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και µε συστηµένη επιστολή. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση βάσει της αρχικής προκήρυξης µπορούν να συµπληρώσουν/ επικαιροποιήσουν τα ήδη κατατεθέντα εκ µέρους τους στοιχεία.

6. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-6969547. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (www.ypeka.gr)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ