Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης νομοσχεδίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Αθήνα,  18 Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», το οποίο αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «Περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», στο εθνικό δίκαιο και θεσπίζονται οι αρχές και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στη κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από Παρασκευή 18-11-2016 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 28-11-2016 και ώρα 15:00. Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

από το Γραφείο Τύπου