Η προετοιμασία της ΑΟΖ - The EEZ preparation

Υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με την κυπριακή ΑΟΖ λόγω της παρουσίας ενός απλού σεισμικού που δεν κάνει τίποτα το ουσιαστικό. Υπάρχουν όμως και άλλοι λιγότεροι βέβαια και πιο σπάνιοι ακόμα που εργάζονται για το καλό της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω της έννοιας της ΑΟΖ. Γιατί η συμφωνία για την Έρευνα και Διάσωση δεν ήταν ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά ένα ενδιάμεσο για πιο ουσιαστικά βήματα. Σε αυτό το πλαίσιο προετοιμασίας κινούμαστε και για την τριμερή με την Αίγυπτο. Διότι εδώ και χρόνια προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το τριπλό σημείο επαφής που εμφανίζεται με ξεκάθαρο τρόπο όταν υπολογίζουμε τα διαγράμματα Voronoi της ΑΟΖ. Η ενισχυμένη συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου έχει μετατρέψει το πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου σε πεδίο δράσης. Τα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου και της Αιγύπτου που λειτουργούν συμπληρωματικά δίνουν την γενική τάση, αφού και από τις δύο πλευρές σέβονται απολύτως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ακόμα κι αν η πατρίδα μας δεν έχει βγάλει θαλάσσια οικόπεδα στην περιοχή. Επίσης γνωρίζουμε ότι το Interconector EuroAsia θα χρησιμοποιήσει τη ζώνη επαφής που έχουμε υπολογίσει. Και το ίδιο θα συμβεί και για τον αγωγό East Med. Κατά συνέπεια αντί να ασχολούμαστε με κινήσεις χωρίς νόημα, ας προετοιμαστούμε για την αλλαγή φάσης που θα προκαλέσει η τριμερής με την απόφασή της σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής!

http://www.lygeros.org/articles.php?n=17501&l=gr


The EEZ preparation
Translated from the Greek by Athena Kehagias

There are many who are dealing with the Cypriot EEZ, due to the presence of a single seismic, which doesn't do anything substantial. There are however others, less of course, and rarer, who are still working for the benefit of Greece and Cyprus through the notion of the EEZ. Because the agreement regarding Search and Rescue was not a final result, but an intermediate one, for further substantial steps. In this context of the preparation, we are advancing for the tripartite summit with Egypt also. Because for years on, we are trying to utilize the triple point of contact which appears in a clear way, calculating the Voronoi diagrams of the EEZ. The enhanced delimitation agreement between Cyprus and Egypt has transformed the Eastern Mediterranean area, into a field of action. The water plots of Cyprus and Egypt which function complementary, give the general inclination, as from both sides there has been total respect to the sovereign rights of Greece, even though our country has not yet established water plots in the area. We also know that the EuroAsia Interconector, will use the contact zone we have calculated. And the same will occur in regards to the East Med pipeline. . Therefore, instead of dealing with meaningless movements, let's prepare for the phase change which the tripartite will cause by its decision with high level strategy!