Ήρθε η ώρα της ελληνικής ΑΟΖ - The time of the Greek EEZ has arrived

Όλα τα γεγονότα που γίνονται λόγω της κυπριακής ΑΟΖ, δημιουργούν ένα πολύ καλό και δυναμικό timing. Όλες οι αντιδράσεις και οι στάσεις των ξένων χωρών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, η Ρωσία, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ισραήλ κατά των κινήσεων της Τουρκίας, δείχνουν χειροπιαστά και πρακτικά τη δύναμη του Δίκαιου της Θάλασσας. Έτσι όταν μια χώρα επιλέγει να ανακηρύξει την ΑΟΖ της και να οριοθετήσει τα όριά της μέσω της μέσης γραμμής, μπορεί στη συνέχεια να βρεθούν σύμμαχοι οι οποίοι λόγω κρατικών συμφερόντων αλλά και των εταιρειών τους, που θα υποστηρίξουν τις θέσεις της σε γεωοικονομικό επίπεδο για ν' ακολουθήσει μετά και η γεωπολιτική διάσταση. Η ΑΟΖ λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις ως καταλυτικό στοιχείο, αφού επιτρέπει σε άλλες χώρες και ειδικά σε ευρωπαϊκές να κρατήσουν μια θέση σταθερή λόγω του υπόβαθρου. Η τριμερής επαφή που έγινε στο Κάιρο ενισχύει ουσιαστικά το όλο πλαίσιο και δίνει μάλιστα παράδειγμα και για μια άλλη τριμερή επαφή, η οποία θα γίνει στο Τελ Αβίβ. Η σκακιέρα έχει αλλάξει στην Ανατολική Μεσόγειο και όλοι βλέπουν ότι πρόκειται πια για ένα παίγνιο μη μηδενικού αθροίσματος, όπου μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία Pareto κι όχι μόνο μια ισορροπία Nash. Έτσι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάθε συμφέρον να γίνουν εξορύξεις σε ΑΟΖ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφύγει ολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργειακή της εξάρτηση από ξένους παράγοντες. Η Αμερική και η Ρωσία θέλουν να παίξουν στην περιοχή και με τις πετρελαϊκές τους εταιρείες, όπως είναι η Noble, η Gazprombank και Novatec αφού διαχειρίζονται ήδη το οικόπεδο 12 και είναι υποψήφιες στα οικόπεδα 5, 6, 7 και 8. Η Γαλλία μέσω της Total διαχειρίζεται τα οικόπεδα 10 και 11 και είναι υποψήφια συνολικά σε 7 από τα 9 θαλάσσια οικόπεδα που είχαν υποψηφιότητες. Η Γερμανία έχει ανάγκη από πράσινη ενέργεια για να σταματήσει εξ ολοκλήρου το πυρηνικό της πρόγραμμα και η πιο ισχυρή λύση είναι βέβαια το φυσικό αέριο. Και αυτό της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί το μέλλον. Όσον αφορά στην Ιταλία μέσω της ENI βρίσκεται στα θαλάσσια οικόπεδα 2,3 και 9. Κατά συνέπεια αν συνυπολογίσουμε όλα αυτά τα δεδομένα με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ήρθε η ώρα της υλοποίησης σε πρακτικό επίπεδο με τα στίγματα, τους υπολογισμούς μέσω διαγραμμάτων Voronoi, τον καθορισμό της μέσης γραμμής με την Αίγυπτο και με την Κύπρο αλλά βέβαια και με την Ιταλία, αφού τώρα όλοι οι παίκτες της περιοχής ακολουθούν ένα στρατηγικό μείγμα, διότι οι θεσμικές τους στρατηγικές συγκλίνουν προς τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη στρατηγική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου με την ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

http://www.lygeros.org/articles?n=17562&l=gr


N. Lygeros - The time of the Greek EEZ has arrived

Translated from the Greek by Athena Kehagias

All events taking place due to the EEZ of Cyprus, are creating a very good and dynamic timing. All the reactions and attitudes of foreign countries, such as the European Union, the USA, Russia, France, Germany and Israel during Turkey's actions, indicate, tangibly and practically, the power of the Law of the Sea.
So, when a country decides to declare its EEZ and to opt for the demarcation of its boundaries through the midline line, allies could then be found, who, due to state interests and or, those of their companies, will support its positions at a geo-economic level, followed thereon by the geopolitical dimension.
The EEZ operates in such cases as a catalytic element, since it allows other countries, and especially european ones, to sustain a stable position due to foundationalism. The tripartite contact which took place in Cairo, enhances substantially the whole context and furthermore sets an example for another tripartite contact due to take place in Tel Aviv. The chessboard has changed in the Eastern Mediterranean and everybody can observe, that it is no longer a matter of a zero-sum game, where one can achieve a Pareto balance and not merely a Nash balance.
Therefore, the Member States of the European Union have every interest for the mining to take place in the EEZ of Member States of the European Union, in order for the EU to totally avoid the energy dependence on foreign agents.
The US and Russia want to play in the region with the oil companies also, such as Noble, the Gazprombank and Novatec, as they already manage plot 12, and are candidates in plots 5, 6, 7 and 8. France, through Total, manages plots 10 and 11 and is a candidate in 7 out of the 9 plots which were open to applications.
Germany is in need of green energy, in order to entirely put an end to its nuclear program and the most powerful solution to it of course, is natural gas.
And that, of the Eastern Mediterranean contitutes the future. Regarding Italy, through its ENI, is in plots 2,3 and 9. Therefore, if we consider all these facts with the interest regardind the twenty marine plots of the Greek EEZ, we can comprehend that it's time for implementations on a practical level, through the calculations of the Voronoi diagrams, the determination of the midline between Egypt and Cyprus, but of course with Italy as well, because now, all the players in the region are following a strategic blend, because their institutional strategies converge towards the same aim, namely, the strategic utilisation of hydrocarbons in the Eastern Mediterranean, with the Greek and the Cypriot EEZ by European standards.

http://www.lygeros.org/articles?n=17562&l=en