Η διπλή ΑΟΖ του Ελληνισμού - The dual EEZ of Hellenism

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί στην Ελλάδα είμαστε τόσο υπέρμαχοι της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΖ και δεν έχουμε αρχίσει τις οριοθετήσεις μας ακόμα και με τα κράτη που είναι θετικά προς εμάς. Η εξήγηση είναι απλή. Πρώτον η Κύπρος έχει επίσημα και δηλωμένα κυριαρχικά δικαιώματα λόγω των πράξεών της εντός του Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο βέβαια είναι συμβατό με το Διεθνές Δίκαιο. Δεύτερον, η Κύπρος ανήκει στον Ελληνισμό κατά συνέπεια έχουμε το χρέος να την υποστηρίξουμε ότι αυτό που διεκδικεί είναι δίκαιο. Τρίτον, η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κι είναι το καθήκον μας να έχουμε μια ενεργή άμυνα σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ των κρατών – μελών. Τέταρτον, οι ΑΟΖ μας εφάπτονται, πράγμα που σημαίνει πρακτικά, λόγω της ύπαρξης των υδρογονανθράκων μας, ότι η ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ μας είναι σημαντική αφού αφορά τα καράβια LNG, το EuroAsia Interconnector, τον αγωγό East – Med. Πέμπτον, κάθε βήμα που κάνει η Κύπρος μέσω της ΑΟΖ της, είναι κι ένα βήμα για την Ελλάδα, αφού θα το ακολουθήσει. Σε αυτό το πλαίσιο η απασχόληση της Ελλάδας για την κυπριακή ΑΟΖ είναι μια επένδυση για την ελληνική ΑΟΖ. Έτσι εμφανίζεται κι ένα γεγονός ακόμα πιο θεμελιακό, αφού είναι η απελευθέρωση της Κύπρου από τον ζυγό της βαρβαρότητας. Η διπλή ΑΟΖ του Ελληνισμού δεν είναι απλώς ένα οικονομικό πλαίσιο, όπου γίνονται μόνο οικονομικές δράσεις, αλλά κι ένα πεδίο δράσης που επιτρέπει στρατηγικές πράξεις μεγάλης εμβέλειας, αφού υποστηρίζει τη μεγάλη στρατηγική του Ελληνισμού. Έτσι τα βήματά μας ακόμα και σε επίπεδο αντιπαράθεσης ακολουθούν μια στρατηγική συμπεριφορά που έχει νόημα για τη θεωρία παιγνίων μιας κι έχουμε ήδη περάσει στο πεδίο της θεωρίας αποφάσεων και ο λόγος είναι απλός. Η διπλή ΑΟΖ του Ελληνισμού βαδίζει μέσα στο χώρο της τοποστρατηγικής και στο χρόνο της χρονοστρατηγικής. Με άλλα λόγια είναι απόλυτα συμβατή με τις ανάγκες μας λόγω της επιλογής: ελευθερία ή θάνατος. Δεν πρέπει λοιπόν να αναλύουμε την κατάσταση με ένα απλοϊκό, παθητικό τρόπο που προκαλεί αναπόφευκτα απογοήτευση σε όποιον τον επεξεργάζεται. Αντιθέτως, ενταγμένο σε όλο αυτό το σκεπτικό, εμφανίζονται στρατηγικά νοητικά σχήματα τα οποία είναι και ανθεκτικά και αποτελεσματικά, αφού λειτουργούν με βάθος χρόνου. Η διπλή ΑΟΖ του Ελληνισμού δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά η μεγαλύτερη ΑΟΖ της Μεσογείου, συνεπώς οι απλοϊκές προσεγγίσεις είναι καλό να αποφεύγονται για να είμαστε προετοιμασμένοι και σε φάση ετοιμότητας για το άμεσο μέλλον.

http://lygeros.org/articles?n=17857&l=grN. Lygeros - The dual EEZ of Hellenism
Translated from the Greek by Athena Kehagias

Many wonder why we in Greece, are so supportive of the Cypriot EEZ, while we ourselves have not yet declared our EEZ and we have not started the demarcations, even with States that are positive towards us. The explanation is simple.
Firstly, Cyprus has official and declared sovereignty rights, because of its actions within the Law of the Sea, which of course is compatible with the international law.
Secondly, Cyprus belongs to Hellenism,therefore, we have a duty to support her, when a just claim is applied.
Thirdly, Cyprus belongs to the European Union and it is our duty to have an active defense in this context, between Member - States.
Fourthly, our EEZs, have a point of contact, which practically means, due to the existence of our hydrocarbons, that direct communication between us is important, since it affects the LNG ships, the EuroAsia Interconnector, the East - Med pipeline.
Fifth, every step taken by Cyprus through her EEZ, is also a step for Greece as well, since she will follow it in due time. In this context, the engagement of Greece in the Cypriot EEZ, is an investment for the Greek EEZ. Therefore, what occurs, is an even more fundamental factor, since it regards the liberation of Cyprus from the servitude of barbarism.
Τhe dual EEZ of Hellenism is not merely an economic context, where only economic measures are active, but also an action field, which allows long range strategic operations, as it supports the great strategy of Hellenism. Therefore, our steps, even at a confrontational level, follow a strategic behaviour, which makes sense towards the game theory, as we have already passed into the field of decision theory and the reason is simple. The dual EEZ of Hellenism, runs through the space of topostrategy, at chronostrategic time. In other words, it is perfectly compatible with our needs, due to the option: Freedom or Death.
Therefore, we should not analyze the situation in a simplistic, passive fashion, which inevitably causes frustration to anyone who is scrutinizing it.
On the contrary, integrated into all this way of thinking, strategic mental schemes appear, which are durable and effective, as they are functional in depth of time. The dual EEZ of Hellenism, is not just a technical detail, but the largest EEZ in the Mediterranean, therefore, the simplistic approaches is only wise to be avoided, so that we become prepared and are at a readiness phase for the foreseeable future.


http://www.lygeros.org/articles?n=17857&l=en