Ιδρύεται εργαστήριο για τις ΑΠΕ στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την ίδρυση Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με την απόφαση, το Εργαστήριο των Α.Π.Ε. στα πλαίσια της αποστολής του, έχει ως σκοπό:
1. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ενίσχυση μέσω της συνεργασίας αυτής.
2. Την ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακές διατριβές, σε εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις και μελέτες, επιστημονικές διατριβές στο πεδίο των Α.Π.Ε.
3. Την ανάπτυξη (δι)επιστημονικής έρευνας, κατά το Ν. 4310/2014, που προσφέρεται τόσο από το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, όσο και σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ.
4. Την προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας σε όλο το φάσμα των Α.Π.Ε. μέσω του επιστημονικού του δυναμικού και της αυτοδυναμίας του και μέσω συνεργασιών με άλλες επιστημονικές ομάδες, τόσο του ΤΕΙ, όσο και άλλων Παν/μιων της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
5. Την ανάπτυξη υψηλής στάθμης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του Νόμου πλαισίου, όσο και του Ν. 4310/2014.
6. Τη συμμετοχή και οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Θερινών Σχολείων, καθώς και Εβδομάδας Καινοτομίας, Εκθέσεων.
7. Το σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των Α.Π.Ε. και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
8. Την ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συ−νεργασίας μεταξύ φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και παροχή υπηρεσιών, Κοινωνικών Εταίρων και ιδιωτικών φορέων, συνεργατικών σχηματισμών, βιομηχανικών και Τεχνολογικών Ενώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού για ανάπτυξη Καινοτομιών, Πιστοποίηση. 9. Την προώθηση των διαφόρων μορφών έρευνας όπως περιγράφεται στο αρθρ. 96 του Ν. 4310/2014.
10. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς

Πηγή: energypress.gr/