Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος - Κυπριακά αποθέματα βιογενούς φυσικού αερίου και στη λεκάνη της Βόρειας Λεβαντίνης

Πριν μόλις λίγες ημέρες οι πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας Spectrum σχετικά με τα αναμενόμενα (90% πιθανότητα) απολήψιμα αποθέματα βιογενούς φυσικού αερίου - γύρω από τον Ερατοσθένη - έδειξαν ότι αυτά θα μπορούσαν να είναι της τάξης των 50 Τρις κυβικών ποδών (Tcf) ή περί τα 1,5 Τρις κυβικά μέτρα (m3). Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα υπολογίσαμε ότι τα αναμενόμενα για την Κύπρο πιθανά (probable, 50% πιθανότητα) απολήψιμα αποθέματα βιογενούς φυσικού αερίου αερίου - γύρω από τον Ερατοσθένη - θα μπορούσαν να φθάσουν τα 140 Tcf και τα δυνατά (possible, 10% πιθανότητα) απολήψιμα αποθέματα τα 636 Τcf (βλ. Εικ.1).

Στις προηγούμενες όμως εκτιμήσεις μας δεν είχαμε λάβει καθόλου υπ' όψη τις αναμενόμενες δυνατότητες παρουσίας αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Λεκάνη της Βόρειας Λεβαντίνης.

Σύμφωνα με την Spectrum τα ανεξερεύνητα (Unexplored, με 90% πιθανότητα) αποθέματα της Λεκάνης της Βόρειας Λεβαντίνης ανέρχονται σε άλλα 50 Tcf (ή 120 Tcf με 50% πιθανότητα και 400 Tcf με 10% πιθανότητα) εκ των οποίων το 40% από αυτά βρίσκονται μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ. Τα αποθέματα αυτά βιογενούς αερίου βρίσκονται κατά κύριο λόγο εγκλωβισμένα σε ταμιευτήρες ψαμμιτών, αλλά ορισμένα από αυτά και σε ταμιευτήρες καρστικών ασβεστολίθων.

Σύμφωνα με θαλάσσιες σεισμικές καταγραφές της PGS στα κυπριακά οικόπεδα 2, 3, 9, 13 & 12 τις οποίες μελέτησε...