Παράδοξα σενάρια στρατηγικής

Νίκος Λυγερός AOZ - Παράδοξα σενάρια στρατηγικής
Όταν εξετάζουμε την ελληνική κυριαρχία στο Καστελόριζο, ο προβληματισμός μας είναι τουρκικός. Με λόγια πιο στρατιωτικά, ο σχεδιασμός είναι απλός τουλάχιστον θεωρητικά.

Αν η Τουρκία επιχειρήσει μία απόβαση στο Καστελόριζο, η στρατιωτική απάντηση της Ελλάδας θα είναι άμεση, δηλαδή θα ενεργοποιηθεί όλο το σχέδιο που αφορά το Αιγαίο γενικότερα. Εδώ δεν θέλουμε να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα της άμυνάς μας, σ' αυτήν την περίπτωση που στην ουσία θα είχε τη μορφή της μάχης της Κύπρου.

Ποια θα ήταν η αντίδρασή μας στην επόμενη περίπτωση που αποτελεί περίπτωση πλάγιας επίθεσης; Σ' αυτήν την περίπτωση η Τουρκία θεωρεί ότι το Καστελόριζο δεν έχει Α.Ο.Ζ. Από αυτή την τεχνητή υπόθεση, συνεπάγεται ότι η τοποστρατηγική της περιοχής αλλάζει ριζικά, αφού η νέα τουρκική Α.Ο.Ζ θα έχει επαφή με την αιγυπτιακή Α.Ο.Ζ, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα κι η Κύπρος δεν θα συνορεύουν πια όσον αφορά στην Α.Ο.Ζ. Τότε η Τουρκία, δίχως ν' αμφισβητήσει την ελληνική οντότητα του Καστελόριζου, θα διαχειρίζεται οικονομικά όλη την περιοχή.

Το ερώτημά μας είναι το εξής: κατά πόσο ο ελληνικός στρατός θα μπορέσει να αντιδράσει απέναντι σε αυτό το φαινομενικά παράδοξο σενάριο στρατηγικής; Και μάλλον πιο ουσιαστικά στην πραγματικότητα, ποια θα είναι η πολιτική μας ηγεσία που θα αποφασίσει ότι πρόκειται τουλάχιστον για ένα χτύπημα, αν όχι για μία αιτία πολέμου με την Τουρκία. Αν δεν υπάρξει αντίδραση εκ μέρους μας, το Καστελόριζο θα μετατρεπόταν de facto, αν όχι de jure, σε τουρκικό νησί, διότι θα ήταν εντελώς αποκλεισμένο.

Βέβαια, ο αντίλογος υπάρχει και βασίζεται στην ιδέα ότι η έννοια της Α.Ο.Ζ αφορά μόνο και μόνο οικονομικά θέματα. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει και γεωοικονομικό θέμα. Επιπλέον, λόγω της θέσης του προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή, ο μετασχηματισμός του γεωοικονομικού σε γεωστρατηγικό θα είναι όχι μόνο αναμενόμενος, αλλά και φυσιολογικός. Και τότε, μέσω των διαγραμμάτων Voronoi, θα επανέλθουμε ορθολογικά σε ένα τοποστρατηγικό πρόβλημα. Λόγω της τοποθεσίας, υπάρχουν αναλογίες με την περίπτωση της Ίμβρου και της Τενέδου, και με την περίπτωση της Κύπρου. Η πίεση που ασκείται σε μία μικρή περιοχή που έχει μεγάλες επιπτώσεις, μπορεί να πάρει πολλές μορφές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την ορολογία της μορφοκλασματικής ανάλυσης, έχουμε ένα μικρό ελκυστή σε μία τεράστια δεξαμενή έλξης. Ο ελκυστής είναι ορατός, αλλά όχι η δεξαμενή του, δίχως τα εργαλεία της τοποστρατηγικής. Η συμβολή της τελευταίας είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε αποτελεσματικά παράδοξα σενάρια στρατηγικής, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και να φέρουν σε δύσκολη θέση την κλασική μας αντιμετώπιση της κυριαρχίας και της εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεών μας. Η προετοιμασία μας πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα νοητική, έτσι ώστε να δούμε την επόμενη πραγματικότητα, πριν εμφανιστεί και την υποστούμε παθητικά.
Paradoxical strategic scenarios
Translated from the Greek by Paola Vagioni

When we examine Greek sovereignty in Castelorizo, our questioning is Turkish. In more military words the planning is simple, at least theoretically.

If Turkey attempts a landing in Castelorizo, the military reply of Greece would be immediate i.e. the whole plan that concerns the Aegean Sea in general will be activated. We do not want to examine here the effectiveness of our defense in this case, where in essence it would have the form of the battle of Cyprus.

What would be our reaction in the following case that constitutes a lateral attack scenario? In this case, Turkey considers that Castelorizo does not have an EEZ. From this technical assumption, it is deducted that the topostrategy of the area changes radically since the new Turkish EEZ will be in contact with the Egyptian EEZ, which means that Greece and Cyprus will no longer border as far as the EEZ is concerned. Then, Turkey will manage economically the entire area without disputing the Greek entity of Castelorizo.

Our question is the following: Up to what extent will the Greek army be able to react opposite this ostensibly paradox strategic scenario? And perhaps more essentially actually, what will be our political leadership that will decide if it is about a hit at least, if not a reason for war with Turkey. If there is no reaction on our behalf, Castelorizo would turn de facto, if not de jure, into a Turkish island since it would be completely isolated.

Of course, the counter-argument exists and it is based on the idea that the EEZ notion concerns solely economic issues. It is certain that there will also be a geo-economic issue. Moreover, due to the location of the problem in the greater area, the transformation of the geo-economic issue into a geostrategic one, will not only be expected but also natural. And then, via the Voronoi diagrams, we will rationally return in a topostrategic problem. Due to the location, there are analogies with the case of Imvros and Tenedos and also with the Cyprus case. The pressure that is exerted in a small area that has great repercussions, can take many forms.

In this particular case, with the terminology of fractal analysis, we have a small attractor in a vast basin of attraction. The attractor is visible but not its basin, without the tools of topostrategy. The contribution of the latter is that it gives us the possibility to effectively examine paradox strategic scenarios, which can be materialized and bring in a difficult position our classic treatment of sovereignty and the engagement of our armed forces. Our preparation must be first of all mental in order to see the next reality before it appears and we endure it passively.