Καταγραφή στα γαλλικά και μετάφραση στα ελληνικά της δήλωσης του Προέδρου της Γαλλίας για την Ελληνική ΑΟΖ, 19/02/2013

Hollande pour la grec ZEE. Πρόεδρος Γαλλίας Ολάντ για Ελληνική ΑΟΖ
C'est une opportunité pour la Grèce et pour l'Europe d'avoir des ressources gazières qui peuvent être, dans les prochaines années, explorées d'abord, exploitées ensuite. Cela doit se faire dans le respect, comme l'a dit le Premier Ministre, du Droit de la Mer et du Droit International et donc, je ne doute pas que ces règles trouveront à s'appliquer. Mais si la France peut contribuer à exploiter ces ressources avec la Grèce, elle le fera.

François Hollande


Είναι μία ευκαιρία για την Ελλάδα και για την Ευρώπη να έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία μπορούν στα επόμενα χρόνια να ερευνώνται πρώτα και εκμεταλλεύονται στη συνέχεια. Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, με το Δίκαιο της Θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο. Συνεπώς, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτοί οι κανόνες θα εφαρμοστούν. Αν όμως η Γαλλία μπορεί να συμβάλλει στην εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων με την Ελλάδα, θα το κάνει.

François Hollande
Πρόεδρος της Γαλλίας
19/02/2013