Ευρωπαϊκή ενίσχυση του EuroAsia Interconnector - European support of EuroAsia Interconnector

Η ευρωπαϊκή ενίσχυση του EuroAsia Interconnector δεν είναι πλέον μόνο ως Projects of Common Interest αλλά και πρακτική. Τώρα που το πρόγραμμα περνά στο δια ταύτα, μετά από επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υποστήριξή του είναι πια χρηματική, πιο συγκεκριμένα το EuroAsia Interconnector είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια χορηγία της τάξης των 1.325.000 € και πρόσφατα το αίτημα έγινε αποδεκτό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο όλος σχεδιασμός είναι πια ξεκάθαρα ενταγμένος σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν είναι πια ένα έργο μιας τριμερούς κοινοπραξίας σε επίπεδο της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση ευρωπαϊκού επιπέδου. Αυτό αποδεικνύει και την αξία του έργου αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού. Επίσης με αυτό τον τρόπο ξέρουμε ότι τα οφέλη είναι όντως τεράστια. Αρκεί να υπολογίσουμε τη βιωσιμότητα του καλωδίου που είναι της τάξης των πενήντα ετών και να συνυπολογίσουμε ότι το έργο θα κάνει απόσβεση σε μόνο τέσσερα χρόνια. Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι το όλο πλαίσιο είναι σωστό και αποτελεσματικό, αφού τα οικονομικά οφέλη δείχνουν ότι η βιωσιμότητά του είναι ουσιαστική κι όχι μόνο ένα θεωρητικό μοντέλο. Το EuroAsia Interconnector δεν είναι μόνο ένας γεωστρατηγικός σχεδιασμός, αλλά και γεωοικονομικός που αλλάζει όλα τα δεδομένα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα χειροπιαστά στοιχεία έρχονται να δικαιώσουν τους επινοητές του αρχικού σχεδιασμού που πρόβλεψαν την επόμενη πραγματικότητα όταν οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι ακόμα και σε τριεθνές επίπεδο.
http://www.lygeros.org/articles?n=17553&l=grN. Lygeros - European support of EuroAsia Interconnector

Translated from the Greek by Athena Kehagias

The European support of the EuroAsian Interconnector, does no longer feature only as a Project of Common Interests but also in practice. Now that the program passes through the advanced phase, following the Commission's decision, its support is no longer monetary, more specifically the EuroAsia Interconnector had asked from the European Union the granting of around 1.325.000 € and recently the claim was accepted. This practically means that the overall structure is now clearly embedded in the European context. It's no longer a task of a tripartite consortium at the level of Greece, Cyprus and Israel, but a complete proposal at European level. This demonstrates the value of the project, but also the strategic planning. Also in this way we know that the benefits are indeed enormous.

It would be sufficient to only calculate the sustainability of the cable which is around fifty years and to take into account that the project pays itself off, in just four years. These data demonstrates that the whole context is correct and effective, since the economic benefits show that sustainability is substantial, and not only a theoretical model.

The EuroAsia Interconnector is not only a geostratigic plan, but also a geo-economic one, which is changing the data of the entire Eastern Mediterranean region. These evident elements, are coming to justify the contrivers of the initial design, who foresaw the next reality when most thought that nothing will ever occur even at a tripartite level.


http://www.lygeros.org/articles?n=17553&l=en