ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΝΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΑ

Νίκη ΤΖΑΒΕΛΑ
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Συντονίστρια
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αντιπρόεδρος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Βρυξέλλες, Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Στη κοινή μεικτή επιτροπή μεταξύ Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ψηφίστηκε η έκθεση για το νέο ενεργειακό και κλιματικό πακέτο για το 2030.  Σε αυτή τη φάση υιοθετήθηκε η τροπολογία της ευρωβουλευτού κας Νίκης Τζαβέλα η οποία έχει ως εξής - τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή αυτάρκεια της ΕΕ, που επιτυγχάνεται πρωτίστως με την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μειώνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές• σημειώνει το αναδυόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο• πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, πρέπει να δοθεί έμφαση στους ενδεχόμενους κινδύνους και στην οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (AOZ) των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η ΕΕ καθαυτή

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης αναμένεται να επικυρωθεί στην ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο στις αρχές Φεβρουαρίου.  Επισημαίνεται η σημαντικότητα αυτής της επιτυχίας καθώς ενισχύει τα εθνικά μας συμφέροντα σε ότι αφορά την εκμετάλλευση του εγχώριου πλούτου και την υποστήριξη της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως η κα Τζαβέλα είχε προωθήσει το ίδιο θέμα και σε δική της έκθεση για τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 και τώρα ενσωματώνεται και σε αυτή την έκθεση.