ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π) του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα 'Petroleum Engineering'. Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση στο επιστημονικό αντικείμενο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο "Μηχανική Πετρελαίου".


Γλώσσα του Π.Μ.Σ είναι η αγγλική, η δε διάρκεια φοίτησης ορίζεται ίση με ένα (1) ημερολογιακό έτος. Η διδασκαλία των μαθημάτων (45 ΕΠΜ) διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική, ενώ μετά την ολοκλήρωση και επιτυχή εξέτασή τους, εκπονείται, σε διάστημα τριών μηνών, εκπαιδευτική/ερευνητική εργασία (15 ΕΠΜ). Υπόχρεοι σε καταβολή διδάκτρων είναι οι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προερχόμενοι φοιτητές, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά φοιτητή.

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί έως 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων/Σχολών Θετικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο συναφές με το πεδίο ειδίκευσης του προγράμματος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Νόμου 3685/08, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε) του Π.Μ.Σ θα επιλέξει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συνεκτίμηση των προσόντων τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, τη συνάφεια με το αντικείμενο του Μ.Π.Σ, την τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός τους και την αξιολόγησή τους σε προσωπική συνέντευξη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους είναι τα κάτωθι:

1. αίτηση (διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ)
2. αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχα έγγραφα του ΔΟΑΤΑΠ, εάν πρόκειται για ίδρυμα της αλλοδαπής
3. βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας του Τμήματος/Σχολής φοίτησης περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των προπτυχιακών υποχρεώσεων, εάν πρόκειται για τελειόφοιτους
4. πιστοποίηση επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Lower και άνω
5. πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει επιστημονική δραστηριότητα, επαγγελματική εμπειρία, κ.λπ.
6. δύο συστατικές επιστολές (πρότυπο έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, http://www.peteng-master.tuc.gr)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π., Κουνουπιδιανά, 73100, Χανιά) έως και την Παρασκευή 15/8/2014. Διευκρινιστικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π (κα. Στέλλα Ράκα, τηλ. 28210 37645) και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ (http://www.peteng-master.tuc.gr).