ΔΕΣΦΑ: Έλαβε την άδεια για την 3η δεξαμενή LNG στη Ρεβυθούσα

Άδεια εγκατάστασης, διάρκειας 3 ετών, έλαβε ο ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για τη 2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα.

Η απόφαση, που έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», υπεγράφη από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωεργίου και αναφέρει τα εξής:

Α. Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, διάρκειας 3 ετών, για την κατασκευή της 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α) για τη 2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG στη νησίδα της Ρεβυθούσας του Δήμου Σαλαμίνας του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτηματολόγιο, τη Μελέτη Ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον του υπό στοιχείο 19 φάκελο του προοιμίου της παρούσας, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβληθείσα Τεχνική Περιγραφή.
2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης περιοχής.
3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.
4. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί της απόφασης που μνημονεύεται στο στοιχείο 15 του προοιμίου της παρούσας και που η εφαρμογή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Να πραγματοποιηθούν όλες οι υποδείξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας και αφορούν στην Μελέτη Ασφαλείας του εν θέματι έργου, σύμφωνα με το έγγραφο υπό στοιχείο 18 της παρούσας.
6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922.
7. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η προαναφερθείσα Τεχνική Μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί.
8. Η θεώρηση των σχεδίων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
9. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953 υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.
10. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωσή της.
11. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από την οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) υπουργική απόφαση δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Διαχειριστή της Δεξαμενής Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου ότι η Δεξαμενή Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί της ανάθεσης σε αρμόδιους κατά νόμο τεχνικούς της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου κατά νόμο τεχνικού, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006).
5. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
6. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
7. Καταβολή παραβόλου στη ΔΟΥ, σύμφωνα με την οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση, ύψους 508.5 ευρώ