Το timing της Ελληνικής Προεδρίας

Το timing της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά πρόσφορο και θετικό για το θέμα της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και ειδικά όσον αφορά στη θέσπισή της. Το 2004, η Κύπρος θέσπισε την ΑΟΖ της αφού εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι εκμεταλλεύτηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για να εδραιώσει την απόφασή της αλλά και για να επικυρώσει την οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Αίγυπτο που είχε υπογράψει το 2003. Η πατρίδα μας μετά το 1982 και το 1995 δεν έχει κάνει κανένα επίσημο βήμα, αλλά με τον Νόμο των Υδρογονανθράκων 2289/1995 και την τροπολογία του 4001/2011, ξεκίνησε μια στρατηγική de facto που της επέτρεψε να κάνει συμφωνία με την εταιρεία PGS για σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης. Έχει επίσης συμφωνήσει με την Ιταλία το 2013 για την αρχή των διαβουλεύσεων περί οριοθέτησης των ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πια αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα θα ενισχυθούν με την τεμάχιση των blocks. Και αυτά τα στοιχεία αποτελούν τα θεμέλια για το πέρασμα στο στάδιο de jure. Αυτό το στάδιο, μετά από την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής, την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και την απόφαση για οικονομική στήριξη του EuroAsia Interconnector, είναι πλέον πεδίο δράσης που μπορεί να ενεργοποιηθεί εντός της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει κανένας λόγος γι’ αυτή την καθυστέρηση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι πια ενημερωμένοι για τις προθέσεις μας και πρέπει τώρα να το αξιοποιήσουμε προς όφελος της πατρίδας μας. Επίσης σε συνεργασία με την Κύπρο και τις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, πρέπει να συντονιστούμε για να έχουμε μία ενιαία εξωτερική πολιτική του Ελληνισμού. Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το timing της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://www.lygeros.org/articles.php?n=15345&l=gr


The timing of the Greek Presidency
N. Lygeros
Translated from the Greek by Athina Kehagias

The timing of the Greek Presidency of the European Union is extremely appropriate and positive regarding the issue of the Greek Exclusive Economic Zone and especially its nomination. In 2004, Cyprus acclaimed its EEZ as soon as it joined the European Union. So Cyprus took adventage of the European context to consolidate its decision and to ratify the delimitation of the EEZ with Egypt that was signed in 2003. Our country after 1982 and 1995 has not made any official mouvement, but with the Hydrocarbon Law 2289/1995 and its amendment of 4001/2011, it began a de facto strategy that allowed her to make an agreement with PGS for seismic surveys in the Ionian and also south of Crete Greece also agreed with Italy in 2013 for the begining of consultations regarding the delimitation of the EEZ between the two countries. In other words, there is thereon objective data, which will be strengthened further by the dissecting of the blocks. And these data forms the foundation for the transition to the de jure stage. This stage, after the report of the European Commission, the vote in the European Parliament but also the decision on financial support of the EuroAsia Interconnector, is now an action field that could be activated within the Greek Presidency of the European Union and there is no reason for this delay. All inderested are now aware of our intentions and we must use that factor for the benefit of our country. Also in cooperation with Cyprus and the developments in the hydrocarbons sector, we should cooparate in order to obtain a unified foreign policy of Hellenism. For these reasons we believe that we should use the timing of the Greek Presidency of the European Union .